Generelle vilkår og betingelser

for brug af brugerområdet på Auto-Trust.dk (brugerområde, pr. 16.08.2023)
Indhold
A Generelle vilkår og betingelser Brugerområde
§ 1 Leverandør og anvendelsesområde
§ 2 Beskrivelse af tjenesterne
§ 3 Registrering og brugerkonto
§ 4 Fortrydelsespolitik for forbrugere
§ 5 Anmelderens pligter
§ 6 Indstilling af flere bedømmelser
§ 7 Sletning af bedømmelser, blokering, opsigelse og andre foranstaltninger
§ 8 Ændringer i betingelserne
§ 9 Yderligere krav til vurderinger og søgninger
§ 10 Ansvar for indholdet af vurderingerne
§ 11 Fritagelse
§ 12 Databaseopdateringer, sletning af søgeforespørgsler, administration og sikkerhedskopier
§ 13 Manipulering af vurderinger og søgeforespørgsler og afbrydelse af systemets integritet
§ 14 Ansvar
§ 15 Copyright og brugsrettigheder
§ 16 Databeskyttelse og tillidsfaktorer
§ 17 Gældende lov, opfyldelsessted og jurisdiktion
§ 18 Adskillelsesklausul
B. Brugeroplysninger
A Generelle vilkår og betingelser Brugerområde For de tjenester, der tilbydes i brugerområdet på www.Auto-Trust.dk (i det følgende benævnt Auto-Trust.dk"), gælder disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "betingelser").
Ved at registrere dig hos os som bruger (i det følgende benævnt "anmelder") accepterer du automatisk gyldigheden af disse almindelige betingelser for brugerområdet.
§ 1 Leverandør og anvendelsesområde § 1.1
www.Auto-Trust.dk er et tilbud fra ASG-Digital A/S, Bondovej 16, 5250 Odense SV.
§ 1.2
Auto-Trust.dk driver databaser, der er tilgængelige via internettet, og hvor bilforhandlere kan bedømmes. Bedømmelsen kan offentliggøres af enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk partnerskab med ubegrænset rets- og handleevne. Bedømmelsen offentliggøres som regel straks (realtid). Kun hvis anmelderen vælger tillidsfaktoren "fair play" (mere herom i § 16 nedenfor), gives bilforhandleren, som skal være kunde hos Auto-Trust.dk, en 14 dages reaktionsfrist inden offentliggørelsen. Hvis den pågældende bilforhandler endnu ikke er kunde, offentliggøres bedømmelsen uden frist. Desuden kan bilforhandlere og bedømmelser søges ved hjælp af den søgefunktion, som Auto-Trust.dk stiller til rådighed.
§ 1.3
Bedømmelses- og søgeforespørgselsområdet på Auto-Trust.dk henvender sig til forbrugere og erhvervsdrivende. En forbruger i henhold til disse betingelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel til formål, som overvejende hverken er erhvervsmæssigt eller selvstændigt erhvervsdrivende. En erhvervsdrivende i henhold til disse betingelser er en fysisk eller juridisk person, som ved indgåelse af en retshandel handler i udøvelsen af sin erhvervsvirksomhed.
Disse generelle brugsbetingelser gælder udelukkende mellem Auto-Trust.dk og anmeldere i bedømmelsesområdet og søgeforespørgselsområdet i de databaser, der drives af Auto-Trust.dk. Individuelle kontraktmæssige aftaler har forrang for disse betingelser. Afvigende, modstridende eller supplerende betingelser bliver ikke en del af kontrakten, medmindre deres gyldighed udtrykkeligt og skriftligt er aftalt.
§ 1.4
Auto-Trust.dk stiller kun de tekniske forudsætninger til rådighed for overførslen af oplysninger (bedømmelser og søgeforespørgsler) i form af databaser. Auto-Trust.dk har ingen indflydelse på indholdet af bedømmelser og søgeforespørgsler. Navnlig er Auto-Trust.dk ikke selv ophavsmand til de indsendte bedømmelser og er ikke ansvarlig for indholdet deri.
§ 1.5
I forbindelse med funktionen "anmodning om tilbud" etablerer Auto-Trust.dk blot kontakt mellem brugeren og bilforhandleren. Kontrakter, der er indledt som følge af en søgeanmodning via Auto-Trust.dk, indgås og opfyldes uden Auto-Trust.dk's medvirken. Brugeren og bilforhandleren er ansvarlige for behandlingen og opfyldelsen af eventuelle kontrakter. Auto-Trust.dk er ikke ansvarlig, hvis der ikke finder nogen kontakt sted mellem den søgende og bilforhandleren i forbindelse med igangsættelsen af kontrakten eller i forbindelse med en kontrakt. Auto-Trust.dk er ikke ansvarlig for pligtforsømmelser i forbindelse med kontraktindgåelse eller kontrakter.
§ 2 Beskrivelse af tjenesterne § 2.1
Tjenesten fra Auto-Trust.dk består i at stille en indtastningsmaske til rådighed for bedømmelser og søgeforespørgsler, at aktivere de bedømmelser og søgeforespørgsler, der indtastes via indtastningsmasken, og at muliggøre hentning af bedømmelser og søgeforespørgsler fra Auto-Trust.dk-databaserne via internettet. Præsentationen og omfanget af funktionerne kan variere afhængigt af adgangsformen - f.eks. på webstedet eller via mobilapplikationen.
§ 2.2
Auto-Trust.dk promoverer Auto-Trust.dk og de bedømmelser og søgeforespørgsler, som anmelderen selv og via tredjeparter har indsendt, f.eks. ved at inddrage bedømmelserne og søgeforespørgslerne eller uddrag heraf på websteder, softwareapplikationer, i e-mails eller gennem markedsføringskampagner i trykte medier, radio og tv. Til dette formål kan Auto-Trust.dk også give tredjeparter adgang til de data, oplysninger og det indhold, der offentliggøres via Auto-Trust.dk. Anmelderen accepterer også, at der til dette formål kan foretages oversættelser af anmelderens bedømmelser og søgeforespørgsler med henblik på integration på udenlandske websteder, softwareapplikationer og andre tilsvarende tjenester.
§ 2.3
Det er teknisk umuligt at opnå 100 % tilgængelighed på Auto-Trust.dk. Auto-Trust.dk forsøger dog at holde sine tjenester tilgængelige så konstant som muligt. Vedligeholdelses-, sikkerheds- eller kapacitetsproblemer samt begivenheder, som Auto-Trust.dk ikke har indflydelse på (f.eks. afbrydelser af offentlige kommunikationsnet, strømafbrydelser osv.), kan føre til kortvarige forringelser af tilgængeligheden af Auto-Trust.dk´s tjenester.
§ 3 Registrering og brugerkonto § 3.1
Brugen af Auto-Trust.dk kræver registrering. Registreringen er gratis. Ved at gennemføre registreringen giver anmelderen et tilbud om at indgå en kontrakt om brug af Auto-Trust.dk´s tjenester. Auto-Trust.dk accepterer dette tilbud ved at aktivere anmelderen for Auto-Trust.dk´s tjenester. Ved denne accept træder kontrakten mellem anmelderen og Auto-Trust.dk i kraft.
§ 3.2
Registrering er kun tilladt for juridiske personer, interessentskaber og ubegrænset juridisk myndige personer. Navnlig mindreårige kan ikke registrere sig hos Auto-Trust.dk.
§ 3.3
De data, som Auto-Trust.dk anmoder om ved registreringen, skal angives fuldstændigt og korrekt. Registreringen sker ved at indtaste en gyldig e-mailadresse og vælge et personligt password eller for- og efternavn. Adgangsoplysningerne skal holdes hemmelige og må ikke videregives til tredjemand. Desuden er anmelderen forpligtet til straks at underrette Auto-Trust.dk, hvis der er tegn på, at anmelderens adgangsoplysninger er blevet misbrugt af tredjemand.
§ 3.4
Auto-Trust.dk videregiver ikke anmelderens adgangsoplysninger til tredjemand og vil aldrig bede anmelderen om adgangsoplysningerne pr. e-mail eller telefon.
§ 3.5
Anmelderen skal kontrollere nøjagtigheden af de afgivne data ved registrering og hvis de ændres.
§ 3.6
Hver anmelder må kun registrere sig én gang hos Auto-Trust.dk. Samtidig registrering af flere brugerkonti er ikke tilladt. Omgåelse af denne bestemmelse, navnlig ved at anvende andre data, er ikke tilladt. En brugerkonto kan ikke overdrages.
§ 3.7
Auto-Trust.dk forbeholder sig ret til at slette brugerkonti, der har været inaktive i en periode på 12 måneder. Desuden er Auto-Trust.dk berettiget til at fjerne ulovligt indhold fra sitet uden forudgående varsel og til at udelukke den anmelder, der har leveret dette indhold, uden varsel og uden begrundelse.
§ 4 Fortrydelsespolitik for forbrugere Hvis du registrerer dig hos Auto-Trust.dk til et formål, der ikke kan henføres til din erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed, gælder følgende bestemmelser for dig som forbruger i henhold til § 1. 3 i disse betingelser)
§ 4.1 Tilbagekaldelse af bedømmelse
Du har ret til at fortryde en bedømmelse inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag, hvor bedømmelsen blev indsendt. For at udøve din fortrydelsesret skal du udfylde fortrydelsesformularen skitseret i § 4.2 Formularen sendes til: ASG-Digital A/S, Bondovej 16, 5250 Odense SV eller e-mail: info@asg-digital.dk
En model til fortrydelsesformular findes også HER. Formularen kan downloade som PDF-fil.
§ 4.2 Model på fortrydelsesformular
(Hvis du ønsker at fortryde bedømmelsen, skal du udfylde og returnere denne formular).
Formularen kan sendes til e-mail: info@asg-digital.dk.
Eller pr. Post til:
ASG-Digital A/S
Bondovej 16
5250 Odense SV
Jeg/vi ­­­(indsæt navn) fortryder hermed den bedømmelse, som jeg/vi har indgivet på følgende forhandler (indsæt forhandler) den (indsæt dato).
Anmelders navn og adresse
Anmelders underskrift (kun ved meddelelse på papir) samt dato.
4.3 Udelukkelse af fortrydelsesretten: Fortrydelsesretten eksisterer ikke, hvis du ved indgåelsen af retshandlen handler overvejende i forbindelse med udøvelsen af din erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed.
§ 5 Anmelderens pligter § 5.1 Anmelderen er forpligtet til kun at offentliggøre sande og ikke-vildledende oplysninger/bedømmelser om den pågældende bilforhandler og at overholde gældende lovgivning og alle tredjemands rettigheder ved brug af indholdet og tjenesterne på Auto-Trust.dk. Det er navnlig forbudt at anvende fornærmende eller ærekrænkende indhold, uanset om dette indhold vedrører andre anmeldere, Auto-Trust.dk´s medarbejdere eller andre personer eller virksomheder. Endvidere er det forbudt at anvende pornografisk, voldsforherligende eller andet krænkende indhold eller at reklamere for, tilbyde eller distribuere produkter, der er pornografiske, voldsforherligende eller krænkende, at chikanere andre anmeldere på urimelig vis (navnlig gennem spam), at anvende indhold, der er beskyttet af lovgivningen (f.eks. af ophavsret, varemærker, patenter, designpatenter eller brugspatenter), uden at være berettiget hertil, eller at reklamere for, tilbyde eller distribuere varer eller tjenesteydelser, der er beskyttet af lovgivningen, samt at deltage i eller fremme konkurrencebegrænsende aktiviteter, herunder progressiv kundereklame.
§ 5.2
Der er forbudt for anmelderen at foretage følgende handlinger:
Anvendelse af mekanismer, software eller scripts i forbindelse med brugen af Auto-Trust.dk. Anmelderen kan dog anvende de grænseflader eller den software, som Auto-Trust.dk stiller til rådighed for anmelderen i forbindelse med de tjenester, der tilbydes på Auto-Trust.dk.
Blokering, overskrivning, ændring, kopiering er ikke tilladt, medmindre dette er nødvendigt for en korrekt brug af Auto-Trust.dk tjenesterne. F.eks. er kopiering ved hjælp af "robot/crawler"-søgemaskineteknologier ikke nødvendig for en korrekt brug af Auto-Trust.dk og er derfor udtrykkeligt forbudt.
Distribution og offentlig gengivelse af indhold fra Auto-Trust.dk eller fra andre anmeldere, enhver handling, der kan forringe infrastrukturen i Auto-Trust.dk funktionalitet, især ved at belaste den overdrevent.
§ 5.3
Anmelderen forpligter sig desuden til:
- at udvælge de bilforhandlere, der skal bedømmes, eller salgs- eller serviceprocessen så nøjagtigt som muligt;
- kun at afgive en bedømmelse, hvis anmelderen har benyttet den service, der skal bedømmes, især hvis anmelderen har købt en bil hos den pågældende forhandler;
- ikke at afgive en bedømmelse eller indsende et billede, hvis anmelderen er ansat, ejer eller operatør af den bilforhandler, der skal bedømmes, eller er forbundet med den på lignende måde, f.eks. er familiemedlem til de ovennævnte grupper. Det samme gælder for ansatte hos forhandlerne og deres familiemedlemmer;
- ikke at komme med falske og/eller usaglige bedømmelser og/eller falske udtalelser om bilforhandlere, personer der er til stede, eller andre omstændigheder som kan påvirke andre potentielle køberes beslutning;
- at give positive såvel som negative bedømmelser inden for rammerne af ytringsfriheden, hovedsagelig med det formål at give andre potentielle købere mulighed for at danne sig et mere meningsfuldt og objektivt billede af en bilforhandler og de dermed forbundne omstændigheder;
- ikke at foretage skjult eller åbenlys reklame for varer, tjenesteydelser og virksomheder;
- at skrive kommentarer og bedømmelser efter bedste viden og overbevisning;
- ikke at indsamle, bruge eller offentliggøre andre anmelderes personoplysninger eller deres oplysninger på nogen måde
§ 6 Indstilling af flere bedømmelser En anmelder, der er markeret som privat, må højst indsende to forskellige bedømmelser i bedømmelsesområdet på Auto-Trust.dk-tjenesten inden for en kalendermåned. Misbrug, især ved brug af flere brugerkonti, giver Auto-Trust.dk ret til at træffe foranstaltninger i henhold til § 7 nedenfor.
§ 7 Sletning af bedømmelser, blokering, opsigelse og andre foranstaltninger § 7.1
Auto-Trust.dk kan træffe følgende foranstaltninger, hvis der er konkrete tegn på, at en anmelder overtræder lovbestemmelser, tredjemands rettigheder eller disse betingelser:
- Sletning af indhold, der er blevet lagt på Auto-Trust.dk
- Forsinkelse af offentliggørelsen af indhold via Auto-Trust.dk-tjenesten
- Advarsel af anmeldere
- Begrænsning af brugen af Auto-Trust.dk-tjenesten
- Midlertidig blokering af anmeldere
- Endelig blokering af anmeldere
Ved valget af foranstaltning tager Auto-Trust.dk hensyn til den pågældende anmelders legitime interesser, navnlig om der er tegn på, at anmelderen er ansvarlig for overtrædelsen.
§ 7.2
Auto-Trust.dk kan slette bedømmelser, hvis deres indhold eller præsentation strider mod disse betingelser (især bestemmelserne i § 5) eller mod retsforskrifter eller krænker tredjemands rettigheder. I tilfælde af en sletning fra Auto-Trust.dk´s side har anmelderen ingen krav på erstatning mod Auto-Trust.dk.
§ 7.3
Auto-Trust.dk kan permanent spærre en anmelder for brug af Auto-Trust.dk, hvis anmelderen gentagne gange eller i særlig alvorlig grad overtræder disse betingelser eller hvis der foreligger en anden væsentlig grund.
§ 7.4
Så snart en anmelder er blevet midlertidigt eller permanent spærret, må anmelderen ikke længere bruge Auto-Trust.dk og må ikke registrere sig igen.
§ 7.5
Anmelderen kan til enhver tid opsige deres bruger uden angivelse af begrundelse for opsigelsen. Opsigelsen kan ske ved at slette profilen, ved skriftlig henvendelse til er ASG-Digital A/S, Bondovej 16, 5250 Odense SV eller e-mail: info@asg-digital.dk
§ 7.6
Auto-Trust.dk kan til enhver tid opsige anmelderen med en opsigelsesfrist på 14 dage. Retten til at blokere forbliver upåvirket heraf.
§ 7.7
Auto-Trust.dk er berettiget til at opsige anmelderen, især, men ikke udelukkende, hvis der foreligger en overtrædelse af anmelderens forpligtelser i henhold til § 5.
§ 7.8
Auto-Trust.dk´s ret til at beholde en allerede offentliggjort bedømmelse i Auto-Trust.dk forbliver upåvirket af opsigelsen af brugeren og den dermed forbundne sletning af anmelderprofilen.
§ 8 Ændringer i betingelserne Auto-Trust.dk forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser til enhver tid og uden begrundelse, medmindre en ændring ikke er rimelig for anmelderen. Auto-Trust.dk giver anmelderen besked om ændringerne via e-mail. Hvis anmelderen ikke inden for seks uger efter meddelelsen gør indsigelse mod gyldigheden af de ændrede betingelser, anses de ændrede betingelser for godkendt. Auto-Trust.dk informerer anmelderen om denne indsigelsesret.
§ 9 Yderligere krav til vurderinger og søgninger § 9.1
Kun søgeforespørgsler rettet mod personbiler, varebiler, motorcykler og andre køretøjer er tilladt.
§ 9.2
Anmelderen er forpligtet til at give fuldstændige og sandfærdige oplysninger i forbindelse med bedømmelsen.
§ 9.3
Det er ikke tilladt at offentliggøre den samme bedømmelse mere end én gang.
§ 9.4
Bedømmelsens ordlyd, indhold, visuelle fremtræden og formål må ikke være i strid med lovbestemmelser, sædelighed eller disse betingelser.
§ 9.5
Det er principielt ikke tilladt at medtage links til eksterne websteder, andre tjenester og informationskilder i en bedømmelse, medmindre disse er lovpligtige. Links i henhold til disse Betingelser omfatter også ikke-aktiverede web-adresser (URL'er) og dele heraf.
§ 9.6
Det er ikke tilladt at medtage telefonnumre i bedømmelsen.
§ 10 Ansvar for indholdet af vurderingerne § 10.1
Anmelderen er alene ansvarlig for indholdet af bedømmelser og søgeforespørgsler. Hverken nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af bedømmelserne og søgeforespørgslerne kontrolleres af Auto-Trust.dk. Auto-Trust.dk påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden og fuldstændigheden af bedømmelserne og søgeforespørgslerne.
§ 10.2
Auto-Trust.dk udelukker enhver garanti og ethvert ansvar for, at bedømmelserne og søgeforespørgslerne overholder de lovmæssige bestemmelser.
§ 11 Fritagelse Anmelderen friholder Auto-Trust.dk for alle krav, som tredjeparter gør gældende over for Auto-Trust.dk som følge af krænkelse af deres rettigheder ved anmelderens bedømmelser og søgeforespørgsler eller som følge af anmelderens anden brug af Auto-Trust.dk. I dette tilfælde påtager anmelderen sig også omkostningerne ved Auto-Trust.dk´s nødvendige juridiske forsvar, herunder alle rets- og advokatsalærer. Dette gælder ikke, hvis og i det omfang anmelderen ikke er ansvarlig for overtrædelsen
§ 12 Databaseopdateringer, sletning af søgeforespørgsler, administration og sikkerhedskopier For at gøre køretøjssøgningen så interessant og vellykket som muligt, bestræber Auto-Trust.dk sig på at holde dataene opdateret. Af denne grund bør søgeanmodninger slettes af anmelderen, så snart det køretøj, de leder efter, er blevet fundet eller ikke længere søges efter af andre årsager.
§ 13 Manipulering af vurderinger og søgeforespørgsler og afbrydelse af systemets integritet § 13.1
Anmelderen må kun søge efter køretøjer i Auto-Trust.dk-databaserne ved hjælp af inputmasken fra Auto-Trust.dk. Det er ikke tilladt at søge efter et køretøj ved at omgå inputmasken, især ved at bruge søgesoftware, der tilgår databaserne på Auto-Trust.dk. Overtrædelser kan blandt andet retsforfølges civilretligt ud fra hensynet til indgreb i den etablerede og udøvede erhvervsvirksomhed og kan medføre strafferetlige konsekvenser ud fra synspunktet om uberettiget indgreb i beslægtede ejendomsrettigheder.
§ 13.2
Aktiviteter, der har til formål at gøre Auto-Trust.dk-tjenesten ubrugelig eller gøre den sværere at bruge, er forbudt. Anmelder må ikke træffe foranstaltninger, der kan føre til en urimelig eller for stor belastning af Auto-Trust.dk's infrastruktur. Anmelder har ikke tilladelse til at blokere, overskrive eller ændre indhold genereret af Auto-Trust.dk eller at forstyrre Auto-Trust.dk-tjenesten på anden måde.
§ 14 Ansvar § 14.1
Auto-Trust.dk er kun ansvarlig for forsæt og grov uagtsomhed. I det omfang et tilskriveligt brud på pligten er baseret på simpel uagtsomhed og en væsentlig kontraktlig forpligtelse (forpligtelser, hvis opfyldelse i første omgang muliggør en korrekt udførelse af kontrakten, hvis overtrædelse bringer opfyldelsen af ​​kontraktens formål i fare og overholdelse, som du som anmelder jævnligt stoler på) er strafbart krænket, er vi erstatningsansvarlige begrænset til den forudsigelige skade, der typisk opstår i sammenlignelige tilfælde. I tilfælde af dødsfald, skade på helbred eller krop hæfter vi i henhold til lovens bestemmelser.
§ 14.2
Ansvar efter produktansvarslovens bestemmelser forbliver upåvirket.
Desuden er ansvar udelukket.
§ 15 Copyright og brugsrettigheder Alle data, informationer, firmalogoer, tekster, programmer og billeder af anmeldelser og søgeforespørgsler, der sendes via Auto-trust.dk-tjenesten, er underlagt copyright. Ændring, yderligere behandling og brug i medier af enhver art af tredjeparter er ikke tilladt. Anmelders rettigheder forbliver upåvirket af dette. Anmelder kan fortsat frit råde over sine egne data og oplysninger.
§ 16 Databeskyttelse og tillidsfaktorer Databeskyttelse er vigtigt for Auto-Trust.dk.
Alle personlige data, som anmelderen har givet via webstedet Auto-Trust.dk, vil blive brugt i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesforskrifter.
Klik venligst her for at se vores privatlivspolitik.
Anmelderen er indforstået med, at de data, som anmelderen har givet ved fastsættelse af tillidsfaktorerne, kan videresendes til den relevante bilforhandler af »Auto-Trust« for at verificere identiteten eller kundeforholdet.
I tilfælde af anmeldere, der har sat tillidsfaktoren "fair play", muliggør vi kontakt mellem anmelderen og den pågældende forhandler. Til dette formål stiller Auto-Trust.dk, som operatør af internetportalen, kun det tekniske udstyr til rådighed, der generelt muliggør kontakt. Genstanden for de tilbudte ydelser er udtrykkeligt ikke en handling, der er rettet direkte mod etableringen af ​​en interessegruppe/forretningsforbindelse. Hver anmelder er ansvarlig for det udsendte indhold og den gennemførte udveksling. Anmelderen overfører uden beregning til Auto-Trust.dk den eksklusive, rumlige og tidsmæssigt ubegrænsede ret til at få indhold, data, anmeldelser og andet materiale offentliggjort på internetportalen tilgængeligt på alle former for internetportalen (f.eks. også mobil) til genfinding pr. tredjeparter. Anmelderen kan til enhver tid slette sit offentliggjorte indhold, data, bedømmelser og andet materiale samt sin konto. Dette inkluderer også retten til at redigere indhold, data og andet materiale, der er postet for at foretage de nødvendige tekniske justeringer (f.eks. ændre opløsningen).
Anmelderen er eneansvarlig for indhold, data, vurderinger og andet materiale, som det udviser, distribuerer eller overfører til andre medlemmer/bilforhandlere inden for tjenesterne. Auto-Trust.dk udfører udtrykkeligt ikke en aktiv, obligatorisk gennemgang af anmelderens indhold, data, bedømmelser og andet materiale, men kontrollerer kun tilfældigt de oplysninger, som anmelderen har givet. Anmelderen forsikrer, at internetportalen og alle tjenester fra Auto-Trust.dk ikke vil blive brugt forkert, men kun i overensstemmelse med loven.
Auto-Trust.dk forpligter sig til kun at bruge data opnået fra tillidsfaktorerne til det formål, der er beskrevet på tidspunktet for indsendelsen. I detaljer er disse punkter:
 • ID
  Beskrivelse: Ud over deres kontaktoplysninger kan anmelderen eller evaluatoren efterlade deres telefonnummer på Auto-Trust.dk for en tilfældig identifikationskontrol (opkald).
  Auto-Trust.dk vil kun bruge telefonnummeret til dette formål og vil ikke videregive det til tredjemand, for eksempel til reklameformål.
 • Købekontrakt (kunde- eller referencenummer)
  Beskrivelse: Anmelderen bekræfter kundeforholdet med den relevante forhandler ved at meddele sit kundenummer til Auto-Trust.dk.
  Auto-Trust.dk må kun bruge kundenummeret til en sammenligning med den relevante forhandler og må ikke videregive det til andre tredjeparter.
 • unik kode
  Beskrivelse: Som alternativ til kundenummeret kan anmelderen indtaste en såkaldt »Unik Kode« (referencenummer), som anmelderen har modtaget fra bilforhandleren. Med denne kode kan Auto-Trust.dk tydeligt bestemme kundeforholdet. Ansatte i bilforhandlere må ikke selv indtaste nogle unikke koder. Hver kunde må kun modtage én unik kode pr. bilforhandlerbesøg. Overførsel til tredjemand af den første modtager af koden er ikke tilladt.
 • fast kunde
  Beskrivelse: Anmelderen har gentagne gange købt hos forhandleren og accepterer en eventuel statuskontrol af Auto-Trust.dk og bilforhandleren.
  Auto-Trust.dk vil kun bruge oplysningerne til en sammenligning med den relevante forhandler og vil ikke videregive dem til tredjemand.
 • Fair Play
  Beskrivelse: Anmelderen tilbyder bilforhandleren en ikke-offentlig og direkte kontaktmulighed i to uger, før deres bedømmelse offentliggøres.
  Anmelderen indvilliger i, at Auto-Trust.dk kan videresende anmelderens data til den relevante bilforhandler, så de kan kontakte anmelderen, hvis det er nødvendigt. Alle kontaktmuligheder (e-mail, telefon, brev) gemt af anmelderen på Auto-Trust.dk er tilladt.
 • Facebook
  Beskrivelse: Som Facebook-ven giver anmelderen mulighed for yderligere gennemsigtighed, eventuelt genkendelse af ophobninger af evalueringer fra en bestemt gruppe af venner. Facebook-venskabet kan bruges til annoncering af bilforhandlere, der er kunder hos »Auto-Trust.dk«.
§ 17 Gældende lov, opfyldelsessted og jurisdiktion § 17.1
Dansk lov finder anvendelse på indgåelse og gennemførelse af alle kontrakter. Bestemmelserne i FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer (CISG) finder udtrykkeligt ikke anvendelse.
§ 17.2
Aftalen reguleres af dansk ret.
Alle tvister, der måtte opstå i relation til denne aftale, og som ikke kan løses i mindelighed ved forhandling mellem parterne, skal afgøres ved retten i Odense i 1. instans.
§ 18 Adskillelsesklausul Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser er ineffektive eller indeholder et hul, forbliver resten af ​​kontrakten gældende. I stedet for den ugyldige eller manglende bestemmelse gælder de relevante lovbestemmelser.
B. Brugeroplysninger 1. oplysninger om Auto-Trust.dk og adresse
ASG Digital A/S
Bondovej 16
5250 Odense SV
Telefon: 70707272
E-mail: info@asg-digital.dk
Internet: www.asg-digital.dk
CVR-nummer: 40066349
2. Oplysninger om hovedtrækkene i de udbudte tjenester.
De væsentlige kendetegn ved de tilbudte tjenester findes i de enkelte tjenestebeskrivelser, som Auto-Trust.dk stiller til rådighed som en del af præsentationen af tjenesterne, navnlig § 1 og § 2 i Auto-Trust.dk's generelle betingelser (se ovenfor).
3. Oplysninger om indgåelsen af ​​kontrakten og dens løbetid
Kontrakten mellem Auto-Trust.dk og anmelderen er dannet i overensstemmelse med § 3 i vilkårene og betingelserne for Auto-Trust.dk (se ovenfor). Løbetiden er fastsat i henhold til § 7 i vilkårene og betingelserne for Auto-Trust.dk (se ovenfor).
4. Oplysninger om eksistensen eller ikke-eksistensen af ​​en fortrydelsesret
Anmelderen har en fortrydelsesret i henhold til § 4 i vilkår og betingelser for Auto-Trust.dk (se ovenfor).
5. Oplysninger om opbevaring af vilkår og betingelser og adgangsmuligheder for anmelderen
De generelle vilkår og betingelser kan altid ses af anmelderen på denne hjemmeside. Vilkår og betingelser sendes til anmelderen sammen med registrering af bruger.
6. Oplysninger om de sprog, der er tilgængelige for indgåelse af kontrakten
Kun det danske sprog er tilgængeligt for indgåelse af kontrakter.